Mai 2018

01.05.2018

20.00 Uhr

GESCHLOSSEN

02.05.2018

20:00 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

03.05.2018

20:00 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

04.05.2018

20:00 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

05.05.2018

17:00 Uhr 20:00 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

06.05.2018

18:30 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

07.05.2018

20:00 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

08.05.2018

20:00 Uhr

MÄNNERSCHNUPFEN

09.05.2018

20:00 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

10.05.2018

20:00 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

11.05.2018

20:00 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

12.05.2018

17:00 Uhr 20:00 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

13.05.2018

18:30 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

14.05.2018

20:00 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

15.05.2018

20:00 Uhr

Jezebel Ladouce

16.05.2018

20:00 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

17.05.2018

20:00 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

18.05.2018

20:00 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

19.05.2018

17:00 Uhr 20:00 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

20.05.2018

18:30 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

21.05.2018

20:00 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

22.05.2018

20:00 Uhr

GESCHLOSSEN

23.05.2018

20:00 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

24.05.2018

20:00 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

25.05.2018

20:00 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

26.05.2018

17:00 Uhr 20:00Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

27.05.2018

18:30 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

28.05.2018

20:00 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

29.05.2018

20:00 Uhr

TALKSCHAU MIT FRAU MÖLLENBAUM

30.05 2018

 

20:00 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI

31.05.2018

 

20:00 Uhr

FRÜHSTÜCK BEI MONSIEUR HENRI